LEGISLACIÓ
 NORMATIVA MUNICIPAL:
 > Ordenança Municipal de Control i Tinença d'Animals 
 NORMATIVA AUTONÒMICA:
  > DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
 > LLEI 22/2015, del 29 de juliol, de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals.
 > DECRET 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
 > DECRET 254/2000, de 24 de juliol, pel qual s'estableixen els mètodes d'eutanàsia per als animals de companyia que s'han de   sacrificar.
 > LLEI 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
 > DECRET 6/1999, de 26 de gener, pel qual s'estableixen les condicions de manteniment dels animals de companyia.
 > DECRET 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre general d'animals de companyia.    
 
 NORMATIVA ESTATAL:
  > Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
 > Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.